Home / Business / Покана и Заповед ОП- Храна и закуски 2017 г.08092017

Покана и Заповед ОП- Храна и закуски 2017 г.08092017

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

  1. Заповед ОП- Храна и закуски 2017 г.08092017
  2. Покана ОП- Храна и закуски 2017 г.08092017

 

 

 

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЬР ПОЛЯНОВ

с. ТРЪНАК, общ. РУЕН

ЗАПОВЕД

М 522 / 07.09.2017г.

На основание чл. 258 ал.1 и чл. 259 ал. 1 от ЗПУО и чл.20, ал.4 т.2 и чл. 101ал.1 от Закона за обществените поръчки

НАРЕЖДАМ:

  1. Откривам процедура чрез покана за избор на изпьлнител за извършване на доставка с предмет:

„Доставка на храна по предварителна заявка по обособени позиции:

Обособена позиция 1. Доставка на готови ястия — кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене в Обединено учшшще ”Дшмитър Полянов» ” с. Трънак Обособена позиция 2. Доставка на индивидусино опакована храна — „закуска иш под ” за учениците от начтен етап при Обединено учиище ”Димитър Полянок ” с. Трънак

  1. Одобрявам: Съдържанието на поканата и съпровождащата я документация и изпращането й по електронните пощи на фирмите подали оферти за участие при класирането на фирма изпълнител. Поканата съдържа две обособени позиции и кандидатите могат да подават оферти по една от позициите или и за двете.

III. Срок за осъществяване на порьчката за:

  • Обособена позиция 1: „Доставката на готови ястия кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене в Обединено училище ”Димитър Полянов“ с. Трьнак“ е – от 18.09.2017 г. до 15.06.2018г.
  • Обособена позиция 2: „Доставка на индивидуално опакована храна „закуска или плод“ за учениците от начален етап при Обединено училище „Димитър Полянов“ с. Трънак -е от 18.09.2017 г. до 31.05.2018г.
  1. Място на изпълнение на порьчката: Обединено училище „Димитър

Полянов” с. Трънак за Обособена позиция М 1 и за Обособена позиция N22

  1. Прогнозна стойносг на поръчката: Общо по двете обособени позиции е:

52 980,00 .лв. без ДДС

  1. Документите се приемат от 08.09.2017 г. до 16.00 часа на 12.09.2017г.
  • Разглеждането и класирането на офертите ще се извърши на 13.09.2017г. от 10,00 часа в стаята на ЗАС на III етаж в училището.

Копие от заповедта да бъде публикувана в Профила на купувача в сайта на училището за получаване на информация от заинтересованите лица. л за изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

About reynsys

Check Also

A Skin Cream That’s Proven To Work

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *